Vyskúšaj zadarmo v appke

Marketingový súhlas O2

Späť

Súhlasím so zasielaním marketingových ponúk spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. s využitím prevádzkových a lokalizačných údajov

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy/Zmlúv a cookies) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk Poskytovateľa a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom. Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolania Poskytovateľovi v zmysle Všeobecných podmienok.