Vyskúšaj zadarmo v appke

Informácie pre používateľov

Späť

Informácie pre používateľov

Tieto informácie sú poskytované v súlade s ustanovením § 83 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a v spojení s Všeobecným povolením č. 1/2023.

Identifikačné údaje podniku

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 259 116, IČ DPH SK2121743437, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 160894/B.

Pri poskytovaní služieb podľa zákona o elektronických komunikáciách sa na spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. vzťahuje pôsobnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom mobilnej siete, a to prostredníctvom nasledovných frekvencií: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz. Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

Hlasové a Internetové služby poskytujeme prostredníctvom štandardných technológií nezávisle od dostupných frekvenčných pásiem. Zákazníkovi teda poskytujeme, vzhľadom na jeho aktuálnu polohu, čo najoptimálnejšie služby kombináciou jednotlivých frekvenčných pásiem, a to vždy za rovnakých cenových podmienok, pretože sme fér. Nechceme zaťažovať zákazníka zbytočnými detailami o jednotlivých frekvenciách a technológiách.

Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pri programe služieb Radosť sú k dispozícii na www.radost.digital.

Ponúkané služby:

  • Malá Radosť- hlasové a dátové služby
  • Veľká Radosť- hlasové a dátové služby
  • Dátová Radosť- hlasové a dátové služby
  • Nekonečná Radosť- hlasové a dátové služby

Úplný detail nižšie spomenutých informácií nájdete v aktuálne platnom Cenníku, na webe www.radost.digital

Cena /30 dní Počet voľných jednotiek (minút,
SMS alebo MMS) na účastnícke
čísla do všetkých sietí v SR a do
krajín v Zóne 1 a v rámci Zóny 1
Objem voľných dát v SR a v Zóne 1 EÚ dátový limit
Malá Radosť 5 € 100 2 GB 5,3 GB
Veľká Radosť 10 € 200 8 GB 10,6 GB
Dátová Radosť 15 € 0 Neobmedzene (po prekročení 100 GB bude
rýchlosť prenosu dát spomalená na 2 Mbit/s pre sťahovanie,
a 1 Mbit/s pre odosielanie dát)
15,8 GB
Nekonečná Radosť 20 € neobmedzene Neobmedzene
(po prekročení 100 GB bude
rýchlosť prenosu dát spomalená na 2 Mbit/s pre sťahovanie,
a 1 Mbit/s pre odosielanie dát)
21,1 GB

Volania, SMS a MMS správy a dáta nad rámec programu

Volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a do krajín v Zóne 1 a v rámci Zóny 1 0,05 €/minúta
SMS a MMS na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a do krajín v Zóne 1 a v rámci Zóny 1 0,05 €
Navýšenie dátového balíka o 1 GB 2,00 €

Maximálna (proklamovaná) prenosová rýchlosť

Rýchlosti internetovej služby (odosielanie a prijímanie)
Malá Radosť 10 Mbit/s
Veľká Radosť 10 Mbit/s
Dátová Radosť 10 Mbit/s
Nekonečná Radosť 10 Mbit/s

Zľavy dostupné pre ponúkané služby

Vernostný program „Radosť za polovicu“

Každý účastník Radosti, ktorý má aktivovanú SIM s ľubovoľným plateným programom má k dispozícii 5 promo kódov za 1 kalendárny rok, ktoré sa mu automaticky vygenerujú a zobrazia v aplikácii Radosť.

Pozývateľ môže zdieľať svoje promo kódy „Radosť za polovicu“ účastníkom priamo z aplikácie Radosť prostredníctvom ľubovoľného kanálu.

Pozvaný prijme promo kód od pozývateľa, následne tento promo kód môže využiť, a to tak, že v aplikácii aktivuje tento promo kód od pozvaného. Čas na uplatnenie promo kódu „Radosť za polovicu“ je najneskôr do 30 dní od aktivácie SIM karty.

Promo kód, ktorý bol aktivovaný a splnil podmienky uplatnenia promo kódu, sa stáva využitým a obaja účastníci (pozývateľ a pozvaný) získajú za takto využitý promo kód nárok na 50 % zľavu z najbližšieho poplatku za program.

Audiotex - volania so zvýšenou tarifou

Predvoľby Cena/min.
0900 0xx xxx, 097x 0xx xxx, 098x 0xx xxx 0,30 €
0900 1xx xxx, 097x 1xx xxx, 098x 1xx xxx 0,50 €
0900 2xx xxx, 097x 2xx xxx, 098x 2xx xxx 0,60 €
0900 3xx xxx, 097x 3xx xxx, 098x 3xx xxx 0,80 €
0900 4xx xxx, 097x 4xx xxx, 098x 4xx xxx 1,00 €
0900 5xx xxx (okrem 0900 500 xxx), 097x 5xx xxx, 098x 5xx xxx 1,20 €
0900 500 xxx 2,10 €
0900 6xx xxx, 097x 6xx xxx, 098x 6xx xxx 1,60 €
0900 7xx xxx, 097x 7xx xxx, 098x 7xx xxx 2,00 €
0900 8xx xxx, 097x 8xx xxx, 098x 8xx xxx 3,00 €

Volania na audiotexové čísla sú účtované za každú začatú minútu. Službu Audiotex je možné si zablokovať a odblokovať zavolaním na zákaznícku linku 933, napísaním na chat alebo v aplikácii Radosť .

Platby za služby cez SMS, darcovské SMS a platby za mobilné aplikácie

Ďalšími službami tretích strán sú platby za služby cez SMS (MHD, parkovné, poistenie, tipovanie, SMS hry a súťaže), darcovské SMS, nákup v aplikačných obchodoch Google Play play.google.com/store, Apple store www.apple.com/itunes/ a nákup ďalších mobilných aplikácií cez obchodných partnerov. Viac informácií na https://www.o2.sk/podpora/ostatne-sluzby/sms-sluzby.

Zoznam týchto doplnkových služieb je uvedený v nasledovnej prílohe.

Ukončenie zmluvy

Všetky naše služby sú bez viazanosti a zmluvnej pokuty. Vďaka tomu ich môžete ukončiť kedykoľvek.

Možnosti a spôsob deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany

Na základe žiadosti zo strany Účastníka je možné deaktivovať vyúčtovanie služby alebo tovaru tretej strany do 24 hodín. Detail pre jednotlivé služby nájdete v sekcii nižšie:

Platby cez SMS

Deaktivácia služieb - platby cez SMS - je zabezpečovaná cez aplikáciu Radosť alebo napísaním na chat.

Apple

Deaktivácia služieb Apple sa realizuje cez support.apple.com/en-us/HT202039.

Google

Deaktivácia služieb Google sa realizuje cez kontaktný formulár support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=sk&ref_topic=3364671.

Mobilné aplikácie uhrádzané priamou platbou

Deaktivácia ďalších mobilných aplikácii, ktoré sa uhrádzajú priamou platbou je umožnená cez zákaznícke linky partnerov (detail v podrobnom výpise).

Audiotex

Službu audiotexových volaní si môžete deaktivovať priamo v aplikácii Radosť alebo cez chat. V prípade, že si chcete zablokovať volania na konkrétne audiotexové čísla alebo číselné množiny, kontaktujte našu zákaznícku podporu cez chat.

Darcovské SMS (pravidelné prispievanie)

Informácie o deaktivácii pravidelného prispievania (darcovské SMS) nájdete na stránke www.o2.sk/podpora/ostatne-sluzby/sms-sluzby/darcovske-sms.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky poskytovania platobných služieb pre Radosť (ďalej len „Všeobecné podmienky").

Všeobecné podmienky

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Cenníku.

Ponúkané služby záručného a pozáručného servisu

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

Bližšie informácie o možnostiach podania sťažností a reklamácií nájdete na stránke www.radost.digital/pomoc-a-podpora#kontakty.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pre program služieb Radosť nájdete na stránke venovanej Kontaktom.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Riešenie sporov online:

Platforma pre alternatívne riešene sporov online

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku. Detailnejšie informácie o aktivácii služby pre účastníkov so zrakovým postihnutím nájdete na stránke Objednávka s overením pri doručení.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služby Radosť.

Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú uvedené v rámci informácií podľa bodu 10.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

K tiesňovým službám môžete na Slovensku ako aj v celej EÚ pristupovať prostredníctvom volania na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Na Slovensku môžeš bezplatne volať aj na národné čísla tiesňového volania (150, 155 a 158) a zasielať SMS na číslo 112. Možnosť zasielanie SMS na číslo 112 sa nevzťahuje na cudzozemských účastníkov využívajúcich služby v mobilnej telefónnej sieti podniku. Taktiež môžeš využívať systém eCall používaný vo vozidlách v celej EÚ, ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody. O alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v inej krajine EÚ, sa prosím informuj v danom navštívenom štáte. Varovania verejnosti môžeš na Slovensku prijímať prostredníctvom SMS správ, ktoré sa zasielajú na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Ministerstva vnútra SR.

Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené v čl. 4.1 Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia používa v prípade neplatenia faktúr primerané a nediskriminačné postupy. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Blokovanie bez poplatku

Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Názov programu služieb Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa Výška mesačného dátového limitu Maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu Dostupné prostredníctvom technológií
Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Malá Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 2 GB 0 kbps* GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Veľká Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 8 GB 0 kbps* GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Nekonečná Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Neobmedzené dáta do konca obdobia po 10-tom navýšení dát 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Dátová Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
* Po vyčerpaní objemu voľných dát klesne maximálna prenosová rýchlosť na 0 kbps. Na ďalšie využívanie dát sa Účastníkovi automaticky uplatní spoplatnené navýšenie dát, ak je k dispozícii dostatok prostriedkov. Maximálny počet navýšení je 10 za jedno 30 dňové obdobie, pričom po 10-tom navýšení v rámci toho istého obdobia získa Účastník neobmedzené dáta do konca obdobia.

Informácie o poskytovaní faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v elektronickej forme alebo bez poplatku v papierovej forme na základe žiadosti a voľby účastníka. Základná úroveň rozpísaných faktúr sa zasiela po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje jej prijatie v akomkoľvek elektronickom formáte. Papierová formu základnej úrovne rozpísaných faktúr sa zasiela bezplatne na poštovú adresu uvedenú účastníkom. Základná úroveň rozpísaných faktúr umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Povinnosť poskytovať účastníkovi základnú úroveň rozpísaných faktúr neplatí v prípade predplatených služieb. Základná úroveň rozpísaných faktúr nemusí zahŕňať volania na bezplatné čísla, vrátane tiesňových volaní.

Služby 4G v pásme 3500 MHz

O2 získalo v elektronickej aukcii Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) licenciu na poskytovanie elektronických komunikačných služieb vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Výhody technológie môžu využívať zákazníci O2, stačí im k tomu koncové zariadenie podporujúce protokol LTE TDD (Long Term Evolution Time Division Duplex) na frekvencii 3,5 GHz alebo 3,7 GHz a SIM karta s podporou 4G LTE.