Vyskúšaj zadarmo v appke

Podmienky využívania aplikácie Radosť

Späť

Podmienky využívania aplikácie Radosť

(ďalej len „Podmienky“)

1. Mobilná aplikácia Radosť je elektronický nástroj prevádzkovaný spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorý slúži účastníkovi Poskytovateľa, ktorý sa riadne zaregistruje, prípadne jednorazovo prihlási v zmysle pokynov Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“), na využívanie programu služieb Radosť vrátane súvisiacich služieb, ktoré sú poskytované výlučne prostredníctvom tejto mobilnej aplikácie. Mobilná aplikácia Radosť neslúži pre účastníkov využívajúcich tzv. partnerské produkty Poskytovateľa najmä, nie však výlučne Tesco mobile.

2. Konto Užívateľa je prístupné po riadnej aktivácii programu a prihlásení, resp. jednorazovom prihlásení v zmysle pokynov Poskytovateľa.

3. Užívateľ sa zaväzuje používať aplikáciu Radosť výlučne pre vlastné potreby.

4. Užívateľ sa zaväzuje používať aplikáciu Radosť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Podmienkami, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi a pravidlami. Užívateľ zodpovedá za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci aplikácie Radosť, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom aplikácie Radosť Užívateľ sprostredkoval a uvedené sa vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Poskytovateľovi resp. iným osobám.

5. Užívateľ aplikácie Radosť sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti aplikácie Radosť, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť aplikáciu Radosť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi.

7. Poskytovateľ si v prípade využívania aplikácie Radosť v rozpore s týmito Podmienkami (napr. šírenie reklamy, konanie v rozpore s dobrými mravmi, nabádanie k trestnej činnosti a pod.) a/alebo z technických dôvodov vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľa k aplikácii a portálu Radosť alebo O2.

8. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom aplikácie Radosť patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má Poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

9. Aktuálna spotreba je orientačná suma zohľadňujúca volania, správy, prenesené dáta a využívanie služieb nad rámec programu, ktoré ste v tomto fakturačnom období spotrebovali. Suma nemusí zahŕňať všetky administratívne poplatky a zľavy. Suma a zostávajúce voľné jednotky sú orientačné. Volania, správy a prenesené dáta uskutočnené v roamingu môžu byť zohľadnené s oneskorením maximálne 3 dni.

10. Služby tretích strán oslobodené o Daň z pridanej hodnoty (napr. SMS MHD lístok alebo SMS parkovací lístok) sa v zobrazení sumy spotreby nad rámec voľných jednotiek s DPH môžu zobrazovať s 20% DPH. Uvedená suma je len orientačná a tieto služby budú spoplatnené bez uplatnenia DPH.

11. Údaje o spotrebe jednotiek, využití balíčkov a výške spotreby nad rámec programu sú orientačné a nemusia zahŕňať vaše posledné aktivity.

12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto Podmienok používania aplikáciu Radosť.

13. Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. pre program Radosť v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

14. Užívateľ berie na vedomie, že úkony uskutočnené užívaním aplikácie Radosť sú záväzné a podľa ich charakteru môžu byť považované za zmenu zmluvy o pripojení v zmysle Všeobecných podmienok.

15. Užívateľ berie na vedomie, že aplikácia Radosť môže za účelom zlepšovania služieb používať cookies. Viac na stránke Ochrana súkromia. Aplikácia nepoužíva cookies za účelom marketingu.

16. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20. 9. 2020.