Vyskúšaj zadarmo v appke

Pravidlá a podmienky vernostného programu „Radosť za polovicu“

Späť
 • Pozývateľ (existujúci zákazník) – účastník, ktorý zdieľa svoje promo kódy a pozýva nových účastníkov
 • Pozvaný (kamoš) – účastník, ktorý prijme a aktivuje promo kód pozývateľa
 • Zákazník – jedno rodné číslo
 • Účastník – jedno telefónne číslo
 • Program – ľubovoľný program Radosť/30 dní (Malá/Veľká/Nekonečná Radosť), pričom program môže účastník zmeniť skôr, ako uplynie 30 dní

1. Promo kódy „Radosť za polovicu,“ ich platnosť a využiteľnosť

Každý účastník Radosti, ktorý prejde z Nekonečnej Radosti zadarmo na ľubovoľný platený program Radosť (Malá/Veľká/Nekonečná Radosť) alebo má aktivovanú SIM s ľubovoľným plateným programom (Malá/Veľká/Nekonečná Radosť), má k dispozícii 5 promo kódov za 1 kalendárny rok, ktoré sa mu automaticky vygenerujú a zobrazia v aplikácii Radosť.

Promo kódy „Radosť za polovicu“ sú platné vždy na 1 kalendárny rok, teda do 31. 12. 20XX.

Následne sa vždy k 1. 1. 20XX vygeneruje 5 ks nových promo kódov pre každého účastníka (ktorý je po Nekonečnej Radosti zadarmo), ktoré sú platné na 1 kalendárny rok.

Jeden promo kód „Radosť za polovicu“ sa dá uplatniť len raz (v prípade úspešného splnenia podmienok). Pozývateľ môže poslať 1 promo kód viacerým pozvaným, ale v momente, ako promo kód jeden z pozvaných aktivuje (objedná si SIM Radosti a aktivuje v aplikácii daný promo kód), už tento promo kód nebude môcť použiť iný pozvaný. Promo kódy sú unikátne, takže 1 kód vie vždy uplatniť len 1 pozvaný (v prípade úspešného splnenia podmienok).

Pozývateľ môže zdieľať svoje promo kódy „Radosť za polovicu“ účastníkom priamo z aplikácie Radosť prostredníctvom ľubovoľného kanálu.

Pozvaný prijme promo kód od pozývateľa, následne tento promo kód môže využiť, a to tak, že v aplikácii aktivuje tento promo kód od pozvaného. Čas na uplatnenie promo kódu „Radosť za polovicu“ je najneskôr do 30 dní od aktivácie SIM karty.

Podmienky uplatnenia promo kódu „Radosť za polovicu“:

 • uplatnenie len novým účastníkom, t. j. od dátumu aktivácie <= 30 dní
 • uplatnenie len na programe služieb Radosť
 • účastník môže uplatniť iba jeden kód typu „Radosť za polovicu“ – použitie viacerých kódov nie je povolené
 • kód je stále platný (t. j. v rozmedzí dátumu platnosti kódu)
 • kód sa nachádza v stave „Dostupný“
 • nový účastník nemôže uplatniť kód typu „Radosť za polovicu“, ktorý je vygenerovaný tomu istému účastníkovi (t. j. nemôže si aktivovať na seba ďalšiu SIM a uplatniť svoj kód, musí ho posunúť inej osobe)
 • kód nemôže použiť ten istý účastník, aj keď je nový (do 30 dní od aktivácie SIM), t. j. nemôže si sám sebe poslať a použiť svoj promo kód
 • kód nemôže použiť ten istý zákazník, aj keď je nový (do 30 dní od aktivácie SIM), t. j. nemôže si z jedného účastníka poslať kód na iného účastníka

2. Získanie nároku na zľavu za promo kód „Radosť za polovicu“

Nárok na zľavu získajú obaja účastníci v prípade, že:

 1. a) Pozvaný, ktorý aktivoval promo kód, prejde Nekonečnou Radosťou zadarmo. Následne sa rozhodne zostať v Radosti a prejde na ľubovoľný platený program (Malá/Veľká/Nekonečná Radosť).
 2. b) Pozvaný, ktorý aktivoval promo kód, už má aktívny ľubovoľný platený program (Malá/Veľká/Nekonečná Radosť).

Promo kód, ktorý bol aktivovaný a splnil podmienky uplatnenia promo kódu, sa stáva využitým a obaja účastníci (pozývateľ a pozvaný) získajú za takto využitý promo kód nárok na 50 % zľavu z najbližšieho poplatku za program.

Pozývateľ získa nárok na zľavu 50 % v prípade, že pozvaný využil jeho promo kód „Zľava za kamoša“ a promo kód úspešne splnil podmienky pre získanie nároku na zľavu.

Pozývateľ môže získať zľavu 50 %:

 1. a) až na 5 poplatkov za program za jeden kalendárny rok (1 pozvaný = zľava z 1 poplatku za program)
 2. alebo
 3. b) až na 6 poplatkov za program za jeden kalendárny rok (1 pozvaný = zľava z 1 poplatku za program) v prípade, že sám pozývateľ bol v minulosti pozvaný prostredníctvom promo kódu „Radosť za polovicu“

Pozvaný získa nárok na zľavu v prípade, že využil promo kód „Radosť za polovicu“ a splnil podmienky pre získanie zľavy.

Pozvaný môže získať zľavu 50 % za promo kód typu „Radosť za polovicu“ iba raz.

2.1 Nárok na zľavu za promo kód „Radosť za polovicu“ a ukončenie Radosti

V prípade, že pozvaný si aktivuje SIM kartu, použije promo kód „Radosť za polovicu“ od pozývateľa, no pozvaný počas Nekonečnej Radosti zadarmo ukončí program Nekonečná Radosť zadarmo, promo kód, ktorý bol použitý, nesplní podmienky. V tomto prípade zľavu nezíska ani jeden účastník. Pozývateľovi sa takýto promo kód uvoľní a následne ho môže opäť poslať inému účastníkovi.

V prípade, že pozývateľ ukončí program Radosť, všetky jeho nevyužité promo kódy „Radosť za polovicu“ prepadnú. Pozvaný, ktorý využil jeho promo kód „Radosť za polovicu“, má naďalej nárok na zľavu. Pozvaný má nárok na využitie zľavy za tento promo kód bez ohľadu na to, či má pozývateľ stále aktívny program Radosť, keďže v čase aktivácie promo kódu boli splnené všetky potrebné podmienky.

3. Uplatnenie zľavy za promo kód „Radosť za polovicu“

Zľava 50 % sa uplatní pri najbližšom poplatku za program.

V prípade, že je použitý promo kód „Radosť za polovicu“ s platnosťou do konca roka, po jeho aplikovaní bude zľava využitá v nasledovnej obnove programu, aj keď bude táto obnova v novom kalendárnom roku. Účastník sa teda nemusí báť, že o zľavu príde. (Dátum platnosti kódu je dôležitý len pre zisťovanie platnosti kódu, resp. jeho uplatnenie v rámci daného roka.)

Príklad: V prípade, že pozvaný využije promo kód „Radosť za polovicu“ napr. 28. 12. 2021 a na prelome roka bude ešte v programe Nekonečná Radosť zadarmo, po prejdení na platený program sa zľava uplatní obom účastníkom v novom kalendárnom roku.

Ak vznikne pozývateľovi viacero nárokov na zľavu za promo kódy „Radosť za polovicu“, zľavy sa uplatnia postupne v najbližšom poplatku za program, ktorý ešte zľavu nemá (napr. ak získa 3 nových účastníkov, získa zľavu 50 % na 3 poplatky za program).

Uplatnenie zľavy môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • Zmena programu Nekonečná Radosť zadarmo na ľubovoľný platený program
 • Zmena ľubovoľného programu Radosť
 • Obnova pravidelného poplatku za program Radosť
 • Automatické opakovanie platby pri zamietnutej platbe za program
 • Manuálne opakovanie platby pri zamietnutej platbe za program