Vyskúšaj zadarmo v appke

Tvárová biometria

Späť

Súhlasím so spracovaním biometrických údajov

Súhlasím, aby Poskytovateľ O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava spracúval fotografie mojej tváre a biometrické charakteristiky mojej tváre za účelom overenia a kontroly identifikácie totožnosti Účastníka alebo osoby oprávnenej konať v mene Účastníka. Podrobné podmienky a rozsah spracúvania osobných údajov sú uvedené v článku 10 Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydaných v súlade s § 44 ods. 1 zákona . 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky vydávania a používania elektronických peňazí ( ďalej len „Všeobecné podmienky“).

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné aj na stránke Ochrana súkromia.

Tento súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Beriem tiež na vedomie, že ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní verejných služieb s Poskytovateľom, súhlas udeľujem na dobu 24 hodín od jeho udelenia v aplikácii Radosť.

Za Účastníka sa na účely tohto súhlasu považuje koncový užívateľ, ktorý uzavrel alebo plánuje uzavrieť s Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní verejných služieb.